Preventie- en integriteitsbeleid

Inleiding

 

HKC Oosterkwartier wil iedereen de mogelijkheid bieden te genieten van sport. We vinden het belangrijk dat alle leden die bij HKC Oosterkwartier korfballen of anderszins betrokken zijn en alle vrijwilligers zich thuis voelen en met plezier kunnen meedoen binnen de club. Daarom doen wij er alles aan om een veilig en sportief sportklimaat te waarborgen voor jeugd, sporters, ouders, vrijwilligers, trainers en iedereen die betrokken is bij onze vereniging.

 

Daartoe heeft de club een preventie- en integriteitsbeleid vastgesteld. Dit beleid is gegroeid op basis van wettelijke eisen en op verwachtingen die o.a. de sportbond van ons heeft. HKC Oosterkwartier is lid van de sportbond KNKV. De bond vindt een veilig en sportief sportklimaat belangrijk en verwacht dit ook van haar leden. Input voor dit preventie en integriteitsbeleid zijn daarom onder andere het verplichtende reglement Seksuele Intimidatie van het Instituut Sportrechtspraak (2015) (zie ook Centrum Veilige Sport Nederland, 2019). Daarnaast is ons beleid een voortzetting van de ingeslagen weg in het kader van ‘Samen naar een veilig sportklimaat’ een actieplan van de Rijksoverheid en de sportbonden. Tot slot is gebruik gemaakt van informatie van het Centrum Veilige Sport Nederland en In Veilige Handen van Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).

 

Iedereen moet bij HKC Oosterkwartier veilig kunnen sporten en zich in het algemeen fysiek en psychisch veilig voelen Daarnaast hebben wij als vereniging de verantwoordelijkheid kwetsbare groepen binnen de club te beschermen. Onder kwetsbare groepen scharen wij jeugd, leden met een beperking en topsporters. Daarbij baseren wij ons op onderzoeken waaruit blijkt dat juist zij extra risico lopen slachtoffer te worden van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Het zijn groepen die in een ongelijke machts- en afhankelijkheidsrelatie kunnen zitten. Voor hen kan het moeilijk zijn zich te verweren. Bijvoorbeeld omdat zij gewend zijn om over de grenzen van hun eigen kunnen heen te gaan of omdat zij niet in durven te gaan tegen een volwassene. Volstrekt duidelijk moet zijn dat dit nooit een excuus mag zijn voor anderen om hier misbruik van te maken (Centrum Veilige Sport Nederland, 2019).

 

Het preventie- en integriteitsbeleid zal voortdurend in ontwikkeling blijven en moeten worden aangepast aan de actuele (wettelijke) situatie, onze visie en de ervaringen die we opdoen binnen de club. De vertrouwenspersonen vormen een belangrijk onderdeel van het beleid. Als een trainer, speler, lid of een ouder van een jeugdlid zich niet prettig behandeld voelt of met een probleem rondloopt dat hij of zij niet goed kwijt kan bestaat altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is er voor ondersteuning en advisering en doet dat in strikte vertrouwelijkheid.

 

Het preventie- en integriteitsbeleid bestaat uit de volgende onderdelen:

 

 1. Gedragscode HKC Oosterkwartier
 2. Aannamebeleid Vrijwilligers
 3. Vertrouwenscontactpersonen
 4. Beleid tegen racisme en discriminatie
 5. Beleid seksuele intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag
 6. Alcoholbeleid HKC Oosterkwartier
 7. Rookbeleid HKC Oosterkwartier

 

 1. Gedragscode HKC Oosterkwartier

 

Waar wij als HKC Oosterkwartier voor staan (visie):

 

HKC Oosterkwartier wil iedereen de mogelijkheid bieden te genieten van sport. Een korfbalvereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de sportcapaciteiten, culturele achtergrond, sekse, geaardheid of leeftijd. Wij willen een actieve en sportieve vereniging zijn, die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club.

 

We willen als club groeien en professionaliseren om dit te blijven waarmaken. Dat vraagt dat we onze waarden en ons beleid expliciteren, zodat we met elkaar zorg kunnen blijven dragen voor een sportief,

respectvol en veilig sportklimaat. Ook wordt er vanuit de sportbond verwacht dat wij als sportvereniging een gedegen veiligheid-, preventie-, en integriteitsbeleid hebben, gericht op iedereen die bij HKC Oosterkwartier betrokken is.

 

Dit heeft geleid tot het formuleren van een gedragscode voor iedereen die bij de korfbalvereniging betrokken is: de leden, de spelers, de trainers en coaches, commissie- en bestuursleden, de ouders, de supporters en vrijwilligers/assistenten/begeleiders. In deze gedragscode is terug te vinden wat we van elkaar verwachten maar ook wat van onze vereniging verwacht mag worden. Voor jeugdleden geldt bovendien dat het wenselijk is dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte zijn van de gedragscode. De gedragscode is er voor iedereen en samen leven we die na en dragen we die uit. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken.

 

Deze gedragscode vormt de basis voor de goede afspraken die wij in onze club maken. Zo willen we eraan bijdragen dat elk lid de veiligheid vindt binnen de vereniging die hij/zij nodig heeft om met plezier te kunnen genieten van sport. Allereerst hebben we de algemene uitgangspunten geformuleerd, daarna hebben we gedragsregels voor verschillende groepen beschreven om te eindigen met de regels met betrekking tot (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

 

In contact zijn over onze waarden en gedragsregels, houd ze levend.

Alleen het op papier zetten van een gedragscode is niet voldoende. Er actief kennis van nemen, erover praten, de gedragscode met elkaar naleven en handhaven is waar het uiteindelijk om draait. Daarom is de eerste stap dat iedereen op de club op de hoogte is dat we een code hebben en kennis neemt van de inhoud. Aan het begin van het lidmaatschap ontvangt het lid of de ouder/verzorger van het lid een digitaal exemplaar van deze gedragscode. De gedragscode staat daarnaast gepubliceerd op de website van HKC Oosterkwartier.

 

De gedragscode wordt besproken tijdens (de jaarlijkse) vergaderingen. Om elkaar scherp te houden en de waarden en gedragsregels levend te houden, worden onderwerpen uit de gedragscode periodiek binnen de teams en tijdens overlegstructuren besproken.

 

 

 

Onze algemene uitgangspunten

Sportiviteit, plezier en integriteit zijn voor ons belangrijke waarden: we hebben respect voor elkaar, elkaars rol en capaciteiten en zijn zorgvuldig met de materialen, sportvelden en gebruiksruimtes. Daar waar nodig zullen wij passende maatregelen nemen wanneer sprake is van ongewenst gedrag binnen de vereniging.

 

Diversiteit maakt onze club sterker en mooier. Er is bij HKC Oosterkwartier ruimte voor verschillen en waardering voor ieders eigenheid. We behandelen iedereen gelijkwaardig ongeacht afkomst, huidskleur, ras, culturele achtergrond, religie, leeftijd, sekse, seksuele gerichtheid of fysieke en mentale vermogens.

 

 • We sporten met elkaar, sporten doe je samen; ook met de tegenstander.
 • We gedragen ons sportief, ook als de tegenstander een keer minder sportief is.
 • We hebben respect voor de scheidsrechter, ook bij een (mogelijk) onterechte beslissing.
 • We laten iedereen in zijn waarde en behandelen elkaar gelijkwaardig in woord en gebaar, ook tijdens het heetst van de strijd op het veld.
 • Korfbal is voor iedereen; ongeacht capaciteiten en speelniveau.
 • Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
 • We dragen zorg voor het materiaal en de accommodatie.
 • We geven elkaar het goede voorbeeld.

 

Goed voorbeeld doet goed volgen

Het geven van het goede voorbeeld is van groot belang. Volwassenen, maar ook oudere jeugdspelers hebben een voorbeeldfunctie naar jongere spelers. Dat geldt ook voor het gebruik van alcohol en roken (zie beleid over deze onderwerpen in dit protocol).

 

We doen het met elkaar

Een vereniging draait op vrijwilligers. Dat betekent dat wij van onze leden en van ouders van jeugdleden een inspanning verwachten voor bepaalde taken die noodzakelijk zijn om een vereniging te laten functioneren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het draaiende houden van de kantine, praktisch en organisatorisch helpen bij evenementen, trainen en coachen. Onderzoek wat jou het beste ligt, wat er nodig is en kijk waar je een steentje kunt bijdragen. Of misschien heb je zelf een leuk initiatief dat waardevol is voor de club.

 

We zijn geïnformeerd

Wij verwachten van onze leden en van vrijwilligers die werkzaam zijn binnen de vereniging dat ze op de hoogte zijn van de belangrijkste regelgeving zoals deze gedragscode het preventie- en integriteitsbeleid, het huishoudelijk reglement en voor spelende leden spelregelkennis (volwassenen). Ouders/ trainers/ coaches maken jeugdleden spelenderwijs bekend met de spelregels.

 

Open rond het sportcomplex (en dat van andere clubs)

Ons sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

 • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op. Dit geldt ook voor de speelhoek in de kantine.
 • Houdt rekening met de buren. Maak geen onnodig lawaai.
 • Met het parkeren van fietsen, brommers en auto s houden we rekening met de toegang tot het sportcomplex.

 

 

Gedragsregels voor leden, ouders, verzorgers en vrijwilligers

De leden ouders, verzorgers en vrijwilligers zijn het kloppend hart van de korfbalvereniging.

 

De speler:

 • Is sportief en vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt zijn medespelers in het veld.
 • Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer of coach en bij een wedstijd ook bij de wedstrijdsecretaris als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen. Probeert alleen in uiterste noodzaak af te zeggen omdat het team op je rekent.
 • Is bij de training tijdig omgekleed aanwezig en helpt bij het neerzetten en opruimen van de materialen.
 • Is (minimaal) een half uur van tevoren aanwezig bij thuiswedstrijden.
 • Is bij uitwedstrijden aanwezig op het tijdstip van verzamelen zoals aangegeven door de trainer/coach.
 • Draagt tijdens de wedstrijden het tenue van HKC Oosterkwartier.
 • Draagt zowel in de zaal als op het veld schoenen passend bij de ondergrond.
 • Toont respect voor de tegenstander, de scheidsrechter, de trainer/coach en het publiek.
 • Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter.
 • Is zuinig op alle materialen.
 • Laat de kleedkamer schoon achter. Meldt aan de trainer/coach als iets kapot is gegaan.
 • Het achterlaten van spullen in de kleedkamer gebeurt op eigen risico.
 • Indien een speler tijdens de wedstrijd (ernstig) wangedrag vertoont zal de betrokken speler door de coach/trainer worden gewisseld. Indien er geen wissel beschikbaar is wordt de speler uit het veld gehaald zonder vervanging. Voorbeelden van (ernstig) wangedrag zijn fysiek geweld, het uiten van discriminerende of seksistische opmerkingen, belediging van de scheidsrechter in woord en/of gebaar en het (ernstig) blesseren van een tegenstander door onbesuisd gedrag. Na de wedstrijd zal vervolgens in overleg met de commissie technische zaken en topsport worden bepaald of aanvullende sancties moeten worden genomen. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur besluiten om na extreem wangedrag over te gaan tot royement.

 

De trainer/coach:

 • Heeft een voorbeeldfunctie voor het team. Draagt actief de regels uit op en rond het veld.
 • Toont respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters en tegenstanders.
 • Is bij wedstrijden ruim van tevoren aanwezig.
 • Ontvangt de (coach van de) tegenpartij en de scheidsrechter.
 • Verzorgt de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden.
 • Komt niet in de kleedkamers tenzij er sprake is van een gezamenlijke team en wedstrijdbespreking.
 • Is verantwoordelijk voor het wedstrijd en trainingsmateriaal (ballen, pylonnen, etc.) die de vereniging ter beschikking stelt.
 • Verzorgt (c.q. laat verzorgen) het invullen en verder afhandelen van het digitale wedstrijdformulier.
 • Gebruikt geen alcohol en rookt niet tijdens het begeleiden van een team.
 • Plaatst of laat voor aanvang van de wedstrijd de korfbalpalen op de juiste wijze plaatsen.
 • Ruimt of laat het wedstrijdmateriaal opruimen als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld.
 • Neemt deel aan de trainersbijeenkomsten en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
 • Zorgt bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd voor tijdige kennisgeving aan de spelers De trainer/coach krijgt deze wijziging door van de wedstrijd secretaris.
 • Rapporteert ruzie, wangedrag of andere problemen aan de commissie technische zaken nadat hij eerst zelf heeft geprobeerd dit gedrag aan te pakken en de ouders hierover heeft geïnformeerd.

De (jeugd)scheidsrechter

 • Is beslist, objectief en beleefd bij het “fluiten” van een wedstrijd.
 • ‘Speelt’ met de toepassing van de regels naar gelang het niveau van de spelers. Voelt de wedstrijd aan en geeft uitleg als de situatie daarom vraagt.
 • Zorgt ervoor dat het plezier van de jeugd in het spel niet verloren gaat door te veel ingrijpen.
 • Gedraagt zich zowel in als buiten het speelveld sportief.
 • Geeft daar waar het verdiend is de teams een compliment voor hun goede spel.
 • Als er sprake is van overlast van het publiek bij jeugdwedstrijden dan dient de wedstrijdleider zich te richten tot de coach(es) van het/de team(s) om het publiek tot rust te manen en zich sportief op te stellen.

 

De ouders/verzorgers/toeschouwers

 • Is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te tonen voor iedereen (speler, scheidsrechters, trainers, coaches, tegenstanders en toeschouwers) op en om het veld.
 • Blijft tijdens de veldwedstrijd achter de afrastering en/of buiten de lijnen van het veld, komt bij zaalwedstrijden niet op de speelvloer.
 • Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders en laat de coaching van het team over aan trainers en begeleiders.
 • Moedigt spelers positief en plezierig aan, maar geeft geen technische en tactische aanwijzingen.
 • Helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
 • Zorgt ervoor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
 • Zorgt voor het op tijd afmelden van zoon/dochter voor een training of een wedstrijd, of laat het kind dit tijdig zelf doen.
 • Ziet erop toe dat zoon/dochter respect toont voor de medespelers, trainers/coaches ouders/verzorgers, scheidsrechters en tegenstanders.
 • Voldoet op tijd de contributie.
 • Gaat zorgvuldig om met de accommodatie en de materialen.
 • Is zich bewust van een mogelijke negatieve invloed van het eigen gedrag op de scheidsrechter en de spelers.
 • Maakt melding bij trainer/coach indien er bij het kind sprake is van gedrags- c.q. medische problemen die van invloed zijn op het functioneren Gaat in gesprek met trainer/coach over een gezamenlijke aanpak en eventuele ondersteuning die door de ouder/verzorger kan worden geboden.
 • Feedback, op en/of aanmerkingen op de training, begeleiding of organisatie kan in eerste instantie altijd worden gemeld bij de desbetreffende coach en/of trainer. In tweede instantie bij de jeugd commissie en in derde instantie bij het bestuur.

 

De vrijwilliger:

 • Is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van afgesproken taken.
 • Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten.
 • Neemt bij constatering van wangedrag en overtredingen ten aanzien van de gedragscode contact op met de trainer/coach van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een vertegenwoordiger van de vereniging of het bestuur.
 • Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich ten alle tijden sportief.
 • Maakt geen opzettelijke verbale of non verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.
 • Toont respect voor anderen en is zuinig op materialen.

Bestuursleden:

 • Het bestuur heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om de gedragsregels die binnen HKC Oosterkwartier gelden.
 • Het bestuur is verantwoordelijk voor een veilig en positief sportklimaat bij HKC Oosterkwartier.
 • Het bestuur draagt zorg voor de uitvoering van het preventie- en integriteitsbeleid waaronder, het aannamebeleid, gedragsregels bij racisme, discriminatie, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en de aanstelling van vertrouwenspersonen
 • Het bestuur agendeert het preventie en integriteitsbeleid regelmatig bij bestuurs-, commissie-, en ledenvergaderingen en actualiseert waar nodig.
 • Het bestuur spant zich in om het preventie- en integriteitsbeleid onder de aandacht te brengen bij iedereen die betrokken is bij HKC Oosterkwartier waaronder begeleiders en (ouders van) leden.
 • Het bestuur is op de hoogte van het reglement Seksuele Intimidatie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) en de meldplicht bij vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik (Centrum Veilige Sport Nederland, 2019).
 • Het bestuur draagt zorg voor zorgvuldige afhandeling en communicatie bij incidenten rond (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

 

Te zetten stappen bij overtreding van gedragsregels anders dan seksuele intimidatie en misbruik

Als er door een lid of betrokkenen van HKC Oosterkwartier ongewenst gedrag is gesignaleerd dan heeft het de voorkeur om dit eerst met de betreffende persoon of personen en (een afvaardiging van) het bestuur op te lossen. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden of is de drempel te groot om het in deze sfeer op te lossen dan heeft men de mogelijkheid om een melding te doen bij de vertrouwenscontactpersoon (zie ook paragraaf 3).

Sancties kunnen worden opgelegd door het bestuur indien betrokken leden, trainers c.q. (vrijwillige) medewerkers niet voldoen aan de gedragscode. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende maatregelen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag, de ernst van de overtreding, omstandigheden en leeftijd.

 

 

 

 1. Aannamebeleid vrijwilligers

 

HKC Oosterkwartier wil een aantrekkelijke sportvereniging zijn voor iedereen, dus ook voor onze vrijwilligers. Wij waarderen hun inzet enorm en willen graag dat zij zich thuis voelen en met plezier kunnen meedoen binnen de club. Daarom doen wij er alles aan om een gezellige veilige, sportieve en laagdrempelige korfbalvereniging te zijn en blijven. Onderdeel daarvan is dat wij ons sterk maken voor een aannamebeleid dat goed is voor vrijwilligers en onze vereniging. Bijvoorbeeld door op de hoogte te zijn van de kwaliteiten van een vrijwilliger, maar ook door wederzijdse verwachtingen met elkaar te bespreken.

 

Wanneer wij nieuwe vrijwilligers aannemen die regelmatig en/of structureel werkzaamheden verrichten voor HKC Oosterkwartier, vinden we het belangrijk de volgende punten daarin mee te nemen:

 • Wij nodigen de vrijwilliger uit voor een kennismakingsgesprek met een bestuurslid of een commissielid waarin wensen, voorkeuren, kwaliteiten en regels en verwachtingen besproken worden.
 • Wij vragen (als we dit nodig vinden) naar referenties bij andere verenigingen, werkplekken uit het verleden waar de vrijwilliger actief is geweest.[1]
 • Vrijwilligers die bij HKC Oosterkwartier aan de slag gaan, vragen wij kennis te nemen van onze gedragsregels die bijdragen aan een sportieve en veilige vereniging.
 • Bij de aanname van vrijwilligers die geen lid zijn van HKC Oosterkwartier maken we een afweging of het gezien de toekomstige werkzaamheden van de vrijwilliger nodig is hem/haar lid te maken van de sportbond of aanvullende afspraken[2] te maken.

 

 

 1. Vertrouwenscontactpersoon

 

HKC Oosterkwartier heeft in het kader van haar preventie- en integriteitsbeleid een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. De VertrouwensContactPersoon (VCP) is contactpersoon binnen de vereniging rondom grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie.

 

Taken van de VCP:

 

Eerste opvang/aanspreekpunt

 • De VCP is er voor leden die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag waaronder seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken.
 • De VCP:
  • laat de klager het verhaal vertellen, maar is alert op zijn/haar taak
  • bespreekt mogelijke doorverwijzingen
  • informeert de klager of beschuldigde over de procedures op basis van het klachten- en /of tuchtreglement van de betreffende bond

 

Doorverwijzen

 • De VCP verwijst klager, beschuldigde, bond of vereniging door naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of -adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de bond, advocaat, politie en/of andere hulpverleners.

 

Preventieactiviteiten

 • De VCP:
  • profileert zich binnen vereniging, zorgt ervoor dat iedereen binnen de vereniging op de hoogte is van het bestaan van de VCP en ziet erop toe dat de gedragsregels van de sport worden nageleefd;
  • houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en sanctionering van seksuele intimidatie binnen de sport;
  • draagt bij aan beleidsuitvoering op verenigingsniveau met betrekking tot landelijke ontwikkelingen in het beleid Seksuele Intimidatie en sociaal veilige sportomgeving;
  • geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen grensoverschrijdend gedrag. Hiervoor kan het KNZB incidentenprotocol als leidraad worden gebruikt.

 

Belangrijke uitgangspunten bij de aanstelling van de vertrouwenspersonen, zijn:

 

 • De VCP:
  • Wordt aangesteld door of namens het bestuur;
  • Is geen bestuurslid;
  • Heeft een duidelijk aanspreekpunt binnen bestuur (bv. de voorzitter);
  • Kan om de vier jaar een VOG overleggen;
  • Is niet inhoudelijk betrokken bij procedures;
  • Werkt conform het KNKV protocol positieve sportcultuur.

 

Onze vertrouwenscontactpersoon staat vermeld op de website en is te bereiken via het volgende mailadres: vcp@oosterkwartier.com

 

 

 1. Beleid tegen racisme en discriminatie

 

Wij zijn ons ervan bewust dat sport een belangrijke rol in onze samenleving speelt. Sport verbindt mensen en is voor iedereen. In onze vereniging zien we een afspiegeling van de maatschappij. HKC Oosterkwartier erkent de sociaal- en maatschappelijke functie en daarmee haar verantwoordelijkheid. Het bestuur van HKC Oosterkwartier hecht er waarde aan beleid te hebben wat betreft anti-discriminatie en antiracisme.

 

Onder racisme wordt verstaan: het uiten van minachting, vijandigheid of haat van het ene ras jegens het ander, voortkomend uit een gevoel van meerwaarde.

 

Onder discriminatie wordt verstaan: ongelijk behandelen, achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van (persoonlijke) kenmerken. Er kan bijvoorbeeld onderscheid worden gemaakt op afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte.

 

Het beleid en de maatregelen van HKC Oosterkwartier tegen racisme en discriminatie houden in ieder geval de hierna te noemen maatregelen en acties in:

 

Verklaring

HKC Oosterkwartier verklaart nadrukkelijk afstand te nemen van racisme en andere vormen van discriminatie. Racisme en elke andere vorm van discriminatie wordt niet getolereerd door HKC Oosterkwartier. Deze verklaring wordt actief uitgedragen door de club, onder andere door met regelmaat in uitingen aandacht te besteden aan racisme en discriminatie en door het protocol tegen racisme en discriminatie op de website van de club te plaatsen.

 

Verbod

HKC Oosterkwartier verbiedt nadrukkelijk elke vorm van racisme en discriminatie op het sportcomplex. Het bestuur zal zich maximaal inspannen om een ieder die zich op het sportcomplex toch schuldig maakt aan racisme of discriminatie (ten minste) een sportparkcomplex verbod op te leggen of op andere, nader te bepalen wijze te straffen.

 

Maatregelen

Het bestuur neemt binnen haar mogelijkheden en bevoegdheden (disciplinaire) maatregelen tegen leden, spelers, staf, begeleiding, vrijwilligers en/of overige medewerkers van de club die zich schuldig maken aan racisme en/of discriminatie.

 

Sanctiebeleid

Het bestuur zal iedere racistische en/ of discriminerende uitingen en gedragingen zorgvuldig beoordelen en daarbij het subsidiariteit en proportionaliteitsbeginsel hanteren. Ouders van jonge overtreders worden ook in kennis gesteld.

 

 

 

5 .          Beleid seksuele intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag

 

Gedragsregels met betrekking tot seksuele intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag

Iedereen die bij de vereniging betrokken is, deelt mee in de verantwoordelijkheid voor het creëren en behouden van een respectvol en veilig sportklimaat voor iedereen. Ter voorkoming van seksuele intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben we gedragsregels voor begeleiders en voor sporters onderling. De uitgangspunten in de gedragsregels zijn op iedereen binnen en rond de club van toepassing. Daarbij hebben we extra zorg voor het beschermen van jeugd, leden met een beperking en topsporters

 

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige of kwetsbare leden/deelnemers aan de activiteiten van de vereniging /stichting zijn niet eenduidig. Bijvoorbeeld: het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het helemaal niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Hier het juiste in doen vraagt sensitiviteit en zorgvuldigheid van de betrokken begeleider en/of vrijwilliger. Maar er is wel een heel duidelijke grens en dat is dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij de club komen, absoluut ontoelaatbaar zijn.

 

Onder seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan: elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

 

Dit beleid komt tot uiting in de volgende gedragsregels, die gelden voor alle ( medewerkers, hier genoemd begeleiders, van onze club.

 

Gedragsregels begeleiders:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast.
 3. De begeleider dringt niet verder in het privéleven van de sporter door dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 4. De begeleider meldt een affectieve relatie met een sporter direct bij het bestuur. De melding wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. De begeleider komt de afspraken na die met het bestuur ten aanzien van de relatie zijn gemaakt.
 5. Bij een affectieve relatie is het de taak van de begeleider om ervoor zorg te dragen dat de normen van professionaliteit en onpartijdigheid blijven gehandhaafd.
 6. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 7. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden als seksueel misbruik beschouwd.
 8. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 9. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 10. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen (o.a. kampen en uitjes) gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer/slaapruimte.
 11. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 12. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 13. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 14. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 

Tot slot:

De begeleider dient zich te realiseren dat het begrip afhankelijkheid of het uitoefenen van macht niet alleen betekent het direct kunnen verlenen van gunsten waardoor de betrokken sporter in een voordeligere positie komt te verkeren ten opzichte van andere sporters, maar ook verminderde zelfregie kan betekenen. Onder verminderde zelfregie wordt verstaan het niet althans onvoldoende kunnen maken van eigen keuzes en het onvoldoende kunnen beschikken over eigen kracht om zelf oplossingen te verzinnen voor problemen en een gebrek aan zelfredzaamheid.

 

Gedragsregels sporters onderling

 1. De sporter draagt bij aan een omgeving en een sfeer waarbinnen andere sporters zich veilig voelen.
 2. De sporter bejegent andere sporters met respect en op een wijze zodat niemand in zijn waardigheid wordt aantast.
 3. De sporter onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover andere sporter(s).
 4. De sporter mag een andere sporter niet tegen de wil op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 5. De sporter zal ook tijdens training (sstages), wedstrijden en reizen met respect omgaan met andere sporters.
 6. De sporter zal een andere sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling seksuele tegenprestaties te verlangen.
 7. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de meerderjarige sporter in de geest hiervan te handelen.

 

 

Kader vanuit de sportbond

Deze regels worden onderschreven door de negentig landelijke sportorganisaties die aangesloten zijn bij NOC* NSF. De regels zijn vastgelegd in de Blauwdruk tuchtrecht seksuele intimidatie in de sport (NOC* 2018) en het reglement Seksuele Intimidatie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) (NOC* 2018) waarin staat dat begeleiders en bestuur een meldplicht hebben bij vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik.

 

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

 

 1. Alcoholbeleid

 

Aanleiding

De huidige wetgeving bepaalt dat aan jongeren onder 18 jaar geen alcohol mag worden verkocht en dat jongeren tot hun 18e in het openbaar toegankelijke gelegenheden geen alcohol bij zich mogen hebben. Hieronder valt ook een sportcomplex als HKC Oosterkwartier en daarom is het van belang om actueel alcoholbeleid te hebben als vereniging. Het bestuur heeft het bestaande beleid in lijn gebracht met de wetgeving en daartoe het volgende besloten.

 

Doel

HKC Oosterkwartier houdt zich hiermee aan de landelijke wetgeving en draagt bij aan de  maatschappelijke noodzaak om alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar tegen te gaan.

 

Beleidsregels

De landelijke wetgeving is altijd leidend. Ons eigen verenigingsbeleid kan uitsluitend bovenop  deze landelijke wetgeving worden vastgesteld.

 • Aan jongeren jonger dan 18 jaar wordt op geen enkel moment en in geen enkele situatie alcohol verkocht/beschikbaar gesteld.
 • Medewerkers van HKC Oosterkwartier zijn gerechtigd om te allen tijde en bij iedereen te controleren op leeftijd.
 • Bij leeftijdscontrole dient het lid of de bezoeker een geldig legitimatiebewijs te tonen (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
 • Wanneer een lid of bezoeker na controle niet kan aantonen dat hij/zij ouder is dan 18 jaar, dan zal aan hem/haar geen alcohol worden verkocht/beschikbaar gesteld.
 • Het is leden en bezoekers niet toegestaan om voor jongeren onder de 18 jaar alcohol te kopen. Wanneer medewerkers dit vermoeden wordt aan die persoon/personen geen alcohol verkocht.
 • Tijdens jeugdwedstrijden en jeugdactiviteiten is het niet toegestaan alcohol te nuttigen.
 • Alcohol zal niet eerder dan na 12:00 uur worden verkocht.
 • Medewerkers van HKC Oosterkwartier zullen erop toezien dat de regels worden nageleefd.

 

Wat gebeurt er bij overtreding?

Naast de toepasselijkheid van de landelijke wetgeving (zie onder) geldt het volgende:

 • Bezoekers en niet-leden lopen bij overtreding het risico dat alcoholverkoop wordt geweigerd en/of ontzegging van de toegang tot de accommodatie.
 • Leden en medewerkers van HKC Oosterkwartier lopen bij overtreding het risico van schorsing en/of royement als lid van de vereniging.

 

 

Landelijke wettelijke boetebepalingen

Jongeren onder de 18 jaar die zich niet houden aan deze regels lopen het risico op een  taakstraf of een boete.

 

De boete bedraagt:

voor 12-jarigen tot en met 15-jarigen      : € 45,00

voor 16-jarigen en 17-jarigen                     : € 90,00

 

Verenigingen en sportkantines die zich niet houden aan deze regels lopen eveneens het risico  op een boete.

Deze boete bedraagt                                    : € 1.360,00

 

Wanneer een vereniging/sportkantine zich herhaaldelijk schuldig maakt aan overtreding van de  regels, kan er een dwangsom worden opgelegd en kan de overtreding leiden tot verlies van de  vergunning.

 

Handhaving

Om overtredingen (en mogelijke boetes) te voorkomen, zullen medewerkers van HKC Oosterkwartier toezien op naleving van het alcoholbeleid. Dit betekent dat het kan voorkomen dat leden en/of bezoekers door (kantine)medewerkers verzocht kunnen worden zich te legitimeren.

 

Mocht dit verzoek niet leiden tot naleving van het alcoholverbod, dan is het helaas noodzakelijk  om leden/bezoekers de toegang tot de accommodatie te ontzeggen, waar nodig met inschakeling van de politie.

 

Opgelegde boetes zullen door HKC Oosterkwartier worden verhaald op de overtreder(s) en HKC Oosterkwartier leden die zich niet aan de regels van dit alcoholbeleid houden lopen daarnaast het risico

geroyeerd te worden

 

 1. Rookbeleid

 

Aanleiding

Roken en sporten passen niet goed bij elkaar. Als sportvereniging willen wij bijdragen aan het vergroten  van de bewustwording dat roken schadelijk is voor de gezondheid en kan leiden tot (gezondheids) problemen bij roker(s) en meeroker(s). Daarbij is sinds 2014 een wettelijk rookverbod van kracht in openbare gebouwen en de gehele horeca. Het bestuur heeft het bestaande beleid in lijn gebracht met  de wetgeving, en waar wenselijk verder aangescherpt, en daartoe het volgende besloten.

 

Doel

HKC Oosterkwartier wil bijdragen aan de landelijke tendens dat er steeds minder wordt gerookt en wil  bewustwording vergroten dat roken en sporten niet goed bij elkaar passen. Het doel van dit rookbeleid  is ervoor te zorgen dat niet alleen alle ruimtes binnen onze accommodatie rookvrij zijn (zoals reeds  vereist door de huidige wetgeving) maar dat ook het roken tijdens jeugdwedstrijden buiten niet wordt toegestaan.

 

Beleidsregels

De landelijke wetgeving is altijd leidend. Ons eigen verenigingsbeleid kan uitsluitend bovenop de  landelijke wetgeving worden vastgesteld.

 • het gebruik van tabakswaren in de ruimtes van onze accommodatie is verboden. Dit betekent dat het in geen enkele ruimte binnen onze accommodatie is toegestaan te roken.
 • het gebruik van tabakswaren dient op ieder tijdstip buiten te gebeuren. Bij voorkeur buiten de accommodatie.
 • tijdens jeugdwedstrijden is het niet toegestaan tabakswaren te gebruiken langs de speelvelden, zowel direct langs de velden als op het terras.
 • HKC Oosterkwartier verkoopt onder geen enkele omstandigheid tabakswaren.

 

 

 

Wat gebeurt er bij overtreding?

Bij het niet nakomen van het rookverbod legt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij  controles een boete op. Daarop volgt een herinspectie en bij herhaalde overtredingen loopt de boete  (fors) op.

 

Boetebepalingen

Het opleggen van de boetes loopt bij herhaling van overtredingen stapsgewijs op en verschilt per overtreding. Daarbij speelt de ernst van de overtreding een rol.

 • 1e overtreding        € 450,00
 • De hoogte van de opgelegde boete kan oplopen tot maximaal € 450.000,00

 

Los van de hoogtes van deze boetes, zal het opgelegd krijgen ervan leiden tot onwenselijke imagoschade.

 

Handhaving

Om overtredingen (en dus boetes) te voorkomen, zullen medewerkers van HKC Oosterkwartier toezien op naleving van het rookverbod. Dit betekent dat het kan voorkomen dat leden en/of bezoekers verzocht kan worden niet te roken.

 

Mocht dit verzoek niet leiden tot naleving van het rookverbod, dan is het helaas noodzakelijk de overtreder te verzoeken het complex te verlaten of om de politie in te schakelen. Opgelegde boetes zullen door HKC Oosterkwartier te allen tijde worden verhaald op  de overtreder(s) en HKC Oosterkwartier leden die zich niet aan de regels van dit rookbeleid houden lopen daarnaast het risico geschorst of geroyeerd te worden als lid van de vereniging.

[1] Het bestuur kan overwegen het Register tuchtuitspraken sport van het Centrum Veilige Sport Nederland te raadplegen

[2] Het bestuur kan overwegen de vrijwilliger een Verklaring Onderwerping Tuchtrecht te laten ondertekenen.

Reacties zijn gesloten.