Nieuwsbrief 1 apr-2020

1 april 2020, Haarlem

Nieuwsbrief HKC Oosterkwartier

 

Beste OKW-leden,

In een tijd waarin er in korte tijd ineens veel is gebeurd en er veel onzekerheden zijn leek het ons tijd voor een nieuwsbrief. Deze is daarmee ook iets uitvoeriger dan normaal. Aan iedereen het verzoek deze nieuwsbrief aandachtig door te lezen.

 

Vanuit het bestuur en de commissies een update hoe alles er voor staat en wat er allemaal nog gaat komen.

 

Corona

Om maar meteen met datgene te beginnen wat ons allen in de greep houdt, het coronavirus. Zoals al is medegedeeld aan alle leden houden wij de richtlijnen van het RIVM en de KNKV aan.

Op het moment van schrijven van deze Nieuwsbrief houdt dat in dat alle geplande wedstrijden in zowel de zaal- als (het tweede deel van) de veldcompetitie dit seizoen zijn afgelast. Dit geldt ook voor alle toernooien en evenementen, behorend bij de veldcompetitie. Over de afwikkeling van de zaal- en veldcompetitie – dus rangschikking en promotie- en degradatieregeling  – besluit het KNKV uiterlijk maandag 6 april.

 

Verder heeft het KNKV alle korfbalverenigingen opgeroepen om de deuren tot 1 juni 2020 gesloten te houden. Dat heeft natuurlijke de nodige (financiële) consequenties. En hoewel OKW er op dit vlak voorlopig gezond voor staat, is het fijn om te weten dat de KNKV heeft aangegeven dat alle sportverenigingen en -stichtingen, die hun vaste lasten niet meer kunnen betalen door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, in bepaalde gevallen via het Noodloket van Economische Zaken een eenmalige tegemoetkoming van vierduizend euro kunnen ontvangen. De voorwaarden die hieraan zijn verbonden, worden momenteel nader uitgewerkt. Daarnaast zet NOC*NSF vanuit diens eigen begroting vier à vijf miljoen opzij voor een Coronanoodfonds Sport. Met dit fonds worden de financiële gevolgen van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk opgevangen.

 

Het bestuur houdt de verdere berichtgevingen omtrent de gevolgen van het Coronavirus voor (korfbal)verenigingen in het algemeen en OKW in het bijzonder uiteraard in de gaten en zal jullie blijven informeren zodra er belangrijke updates zijn. Uiteraard kan de meest actuele informatie ook gevonden worden op de website van het KNKV en het RIVM.

 

Het Coronavirus en alle maatregelen daaromtrent hebben uiteraard invloed op het dagelijkse bestuur en de werkzaamheden en activiteiten van de commissies. Overleg- en vergaderingen kunnen uitsluitend digitaal worden gehouden, activiteiten kunnen geen doorgang vinden en geplande werkzaamheden staan nu even on hold of moeten op aangepaste wijze worden uitgevoerd. Het is voor iedereen een onzekere tijd en ook het bestuur kan op dit moment (nog) niet voorspellen wat uiteindelijk de sportieve en financiële gevolgen voor de club zullen zijn. Toch zullen de Corona-maatregelen op enig moment worden versoepeld en (hopelijk snel) worden opgeheven en dan is het van belang dat we er allemaal weer staan. Zowel op het veld als naast het veld. Het bestuur doet bij deze daarom een beroep op al haar leden om elkaar en de club in deze zware tijd te steunen en te helpen waar mogelijk. Samen komen we deze periode wel door. Dat vertrouwen moet er zijn.

 

Voordat het dagelijks leven van OKW stil kwam te liggen liep natuurlijk het nodige binnen Oosterkwartier, het bestuur en de commissies. Waar staan het bestuur en de commissies voor, wat hebben ze gedaan en wat staat er nog op de planning.

 

   

Bestuur

Gebruik (nieuw) veld

Vooralsnog staat nog steeds in de planning dat tijdens de ‘zomerstop’ ons veld zal worden vernieuwd. Er zullen twee velden in de breedte worden aangelegd met verrijdbare dug-outs tussen de velden in.

 

Ook zijn er gesprekken met de BSO, St. Bernardus en SRO geweest over het gebruik van het veld door spelende kinderen. Vanuit de gemeente is te kennen gegeven dat wij verplicht zijn ons veld open te stellen voor de kinderen als wij daar geen gebruik van maken. Dat betekent wel dat er vanuit de gemeente/ SRO maatregelen worden genomen om adequaat toezicht op de kinderen te houden ter voorkoming van misbruik en vandalisme. Te denken valt aan hekken rondom het veld, meer toezicht en geregeld overleg tussen SRO, BSO, St. Bernardus en OKW.

 

Ouderenactiviteiten

Vorig jaar zijn er in de kantine de nodige ouderactiviteiten georganiseerd, zoals valpreventie. Om het sporten in het algemeen en het korfbal in het bijzonder ook bij de ouderen (~55+) in onze buurt te promoten wordt er momenteel een samenwerking opgezet met Sport Support met als uiteindelijke doel meer leden te werven. Inmiddels is er voor deze activiteiten een subsidie via het Sportakkoord goedgekeurd.

 

Het idee is om elke woensdagochtend een sportieve activiteit en koffiemoment te houden op ons terrein. Met de ondersteuning van het netwerk van sportakkoord en de financiële ondersteuning kunnen de ouderenactiviteiten, zodra de situatie het toe laat, worden opgestart. Het uiteindelijke doel is om deze ouderen op termijn lid te maken van OKW, zodat zij in verenigingsverband hun activiteiten kunnen voortzetten.

 

Verbouwingen en onderhoud

Verder zijn we bezig met het offertetraject om de achterzijde van de kantine op te knappen. Door de krapte in de bouw en de huidige crisis ging dit alleen wat trager dan gehoopt. Om e.e.a. te bespoedigen heeft zich een verbouwingswerkgroep gevormd die o.a. dit project op zich heeft genomen. Inmiddels zijn de nodige offertes verkregen en ziet het ernaar uit dat we met behulp van Robbert Wester aan de slag kunnen met het renoveren (en isoleren) van de achterzijde. Voor deze verbouwing zal er ook subsidie worden aangevraagd. We bekijken de mogelijkheden voor subsidie van de gemeente en voor duurzame verbouwingen sportaccommodaties. Wat betreft onderhoud en verbouwing zal er tevens worden bekeken wat de mogelijkheden zijn om de kleedkamers aan te pakken. Dit zit momenteel nog in het verkennende traject.

 

Verder is er inmiddels een klimrek geplaatst, zitten er (weer) deuren op de kasten in de kantine, zal de trampoline (op duurzame wijze) worden hersteld en is er wat kleinere reparaties en onderhoud gepleegd c.q. staat dat nog in de planning. Er wordt in ieder geval hard gewerkt om de club netjes te maken en te houden.

 

Rookvrije generatie

Binnen de club is al gecommuniceerd om het roken op en om het veld zoveel als mogelijk te beperken. Men houdt er rekening mee om het roken in de buurt en in het zicht van kinderen zoveel als mogelijk te beperken. Roken rondom de ingang kantine en/ of het toegangshek moet daarbij voorkomen worden. Om ook rekening te houden met de behoeftes van de rokers zijn we de mogelijkheden aan het bekijken aan ieders belangen tegemoet te komen.

 

Penningmeester

Marieke heeft aangegeven na dit seizoen te willen stoppen als penningmeester. Wel wil zij betrokken blijven als bestuurslid. Het bestuur is al mensen aan het benaderen om deze positie te vervullen, maar uiteraard staat het iedereen vrij om voor deze belangrijke functie zijn interesse kenbaar te maken bij het bestuur. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marieke (penningmeester@oosterkwartier.com). Bellen mag natuurlijk ook.

 

 Divers    

Verder is het bestuur bezig om voor de dinsdagtrainingen een andere locatie dan het Haarlem College te vinden, zijn we de mogelijkheden aan het bekijken de gasaansluiting te vervangen voor een kleinere en goedkopere en zijn we weer voor een jaar goedgekeurd door de brandweer. Tot zover de voornaamste zaken waar het bestuur zich mee heeft beziggehouden.

 

TeZa

De TeZa (technische zaken) regelt alle zaken rondom de indeling van de teams, de aanwijzing van coaches/trainers, wedstrijdzaken en scheidsrechters. De TeZa bestaat dit seizoen uit

 • Yvonne (wedstrijdsecretariaat)
 • Hans (technische zaken)
 • Carla (technische zaken)
 • Kevin (scheidsrechter coördinator)

 

De zaalcompetitie is abrupt tot een einde gekomen. Dat heeft de volgende consequenties gehad:

 

Wedstrijdkorfbal (zaal)

Alle nog geplande wedstrijden in het wedstrijdkorfbal zijn afgelast. Over de afwikkeling van de zaalcompetitie in het wedstrijdkorfbal – dus rangschikking en promotie- en degradatieregeling  – neemt het KNKV uiterlijk 6 april een besluit.

 

Breedtekorfbal (zaal)

Als gevolg van de kabinetsmaatregelen heeft het KNKV besloten alle nog geplande duels in de zaalcompetitie van het breedtekorfbal – inclusief de duels die na 6 april gepland stonden – af te lasten. Met inachtneming van de huidige reglementen heeft het bondsbestuur besloten om de zaalcompetitie 2019/2020 in het breedtekorfbal als niet gespeeld te beschouwen. Het breedtekorfbal kent strikt reglementair gezien geen kampioenschappen, zodat dit hierop officieel ook geen invloed heeft. Voor de indelingen voor de zaalcompetitie 2020/2021 zijn de gevolgen minimaal, omdat het breedtekorfbal al enige jaren op basis van sterkte wordt ingedeeld.

 

(Tweede helft) veldcompetitie

Alle geplande wedstrijden in (het tweede deel van) de veldcompetitie worden dit seizoen afgelast, evenals alle toernooien en evenementen, behorend bij de veldcompetitie. Over de afwikkeling van de veldcompetitie – dus rangschikking en promotie- en degradatieregeling  – besluit het KNKV uiterlijk maandag 6 april.

 

Deze ontwikkelingen zijn, zeker gelet op de teams die op kampioenschaps- en promotiekoers waren, natuurlijk vreselijk en een forse morele klap. Maar, om in de woorden van KNKV-voorzitter Rob Meijer te spreken: “Dit is voor iedereen een vervelende situatie, waar we met z’n allen het beste van moeten maken. We zijn ervan overtuigd dat de maatregelen die we nu voor de competities treffen, leiden tot de in deze situatie best mogelijke scenario’s. We doen er als KNKV alles aan om onze verenigingen en leden zo goed mogelijk bij te staan en wensen iedereen veel sterkte bij de gezamenlijke strijd tegen het coronavirus.”

 

Niettemin, terugkijkend op de zaalcompetitie mogen we trots zijn op alle spelers, trainers, coaches, scheidsrechters, vrijwilligers en supporters die week in week uit hun beste beentje hebben voorgezet om er een fantastisch zaalseizoen van te maken. In onze ogen zijn jullie allemaal kampioenen en hebben wij er het volste vertrouwen in dat we zodra de situatie het toe laat de competitie weer oppakken alsof hij nooit is stilgevallen.

 

 

Hierbij blijft de TeZa het belang van voornoemde functies benadrukken. Van iedereen, spelende en niet-spelende leden, wordt verwacht om (naast het spelen en genieten van de club) een actief steentje bij te dragen aan alles wat er bij een korfbalvereniging komt kijken. Vanuit de TeZa wordt/ is dit momenteel al bij de spelers geïnventariseerd. De reacties waren zeer positief. Bij deze dan ook andermaal een oproep aan iedereen om na te denken over hoe je deze bijdrage wilt gaan invullen op taken als:

 

 • Coaching en training jeugd
 • Bardiensten
 • Zaaldiensten
 • Fluiten (jeugd) wedstrijden
 • Schoonmaken en onderhoudsklusjes
 • Bestuur- en commissiefuncties

Deze oproep is overigens niet vrijblijvend. Om het voortbestaan van OKW te blijven waarborgen is een actieve bijdrage van ieder lid een vereiste.

 

Aan het begin van het seizoen heeft de TeZa de wens uitgesproken om het tweede meer aansluiting te laten krijgen met het eerste. Uitkomen in de wedstrijdsport is dan een logische invulling, maar organisatorisch was dit nog niet haalbaar. Dit jaar had dan ook tot doel om die aansluiting op andere vlakken alvast plaats te laten vinden, zoals de extra dinsdagtraining door Joe. Gedurende het seizoen is dit telkens geëvalueerd en inmiddels is besloten om het tweede vanaf volgend seizoen uit te laten komen in de wedstrijdsport. Wat dit voor de concrete invulling van de teams zal betekenen is op dit moment nog niet bekend.

 

Voor de jeugd staat vooral het plezier in het korfbal voorop. Om dat te bereiken is het van belang dat iedereen kan spelen op een gelijkwaardig niveau. De TeZa is met de ouders en trainers/ coaches in overleg geweest over hoe we dit het beste kunnen bereiken. Uiteindelijk heeft er om beurten zo nu en dan iemand vanuit de D met de E meegespeeld. Hiermee is bereikt dat iedereen zoveel als mogelijk aan spelen toe kwam.

 

Tot slot herhaalt de TeZa haar oproep voor extra TeZa leden. Helaas hebben Hans en Carla besloten hun TeZa stokje aan het einde van het seizoen over te geven. Er zijn al wat mensen benaderd om deze posities in te vullen. Echter, iedereen die zich geroepen voelt om de club op technisch vlak te ondersteunen en ook bereid is om zich te verdiepen in de achtergrond van hoe het KNKV werkt en denkt is van harte welkom dit verzoek bij TeZa en bestuur neer te leggen.

 

LeZa en FaZa

De LeZa (leden zaken) is de commissie die bezig is met leden werven door clinics op scholen te geven of door bijvoorbeeld mee te doen aan open dagen. Daarnaast houdt de LeZa zich bezig met activiteiten voor zowel de jeugd en de senioren, denk bijvoorbeeld aan het jeugdreisje of dartavonden.

 

De FaZa (facilitaire zaken) houdt zich bezig met alles dat betrekking heeft tot de kantine; kantinediensten, bevoorrading/assortiment en feest en partijen.

 

Met de jeugd hebben we een ontzettend gezellige filmavond gehad, er waren veel kinderen en de films waren goed bevallen. Verder hebben we er al 2 ‘Spaarnehaldagen’ op zitten, met spannende wedstrijden en lekker eten.

 

Helaas zullen alle verdere geplande activiteiten zoals de pubquiz geen doorgang kunnen vinden. Ook is het nog maar de vraag of het jeugdreisje door kan gaan, daarover later meer nieuws. De LeZa bekijkt de mogelijkheden om de activiteiten, totdat er meer duidelijkheid is over de situatie na 6 april, op een andere manier te organiseren.

 

Met de tot 1 juni afgekondigde maatregelen zal er naar verwachting (helaas) weinig in de kantine georganiseerd kunnen worden. Mocht de situatie veranderen dan zullen we jullie daar uiteraard over informeren. Wel willen wij jullie alvast op de hoogte brengen van een aantal maatregelen die we met het bestuur en de commissies hebben besloten als het gaat om kantinediensten en het bestellen en afrekenen van eten en drinken.

 

 

Afrekenen drankjes

Omdat gebleken is dat drankjes niet altijd goed worden opgeschreven en/of afgerekend heeft het bestuur, in overleg met de kantinecommissie, een ander systeem geïntroduceerd. Maatregelen die we zullen nemen zijn:

 

 • Consumpties direct afrekenen. In beginsel geen bonnetjes.
 • Zoveel mogelijk met de pin betalen. Pinautomaat staat standaard op de club.
 • Linda en/of Yvonne zullen op iedere trainingsavond tot 22:30 uur achter de bar staan. Na die tijd mag er enkel worden gehaald en afgerekend bij Joe.
 • Drankjes nooit zelf afrekenen/ opschrijven. Dus altijd met zijn 2-en drank halen en afrekenen/ opschrijven.
 • Indien bonnetjes (bij uitzondering) altijd aan het einde van de avond afrekenen. Indien dit wordt vergeten mag die persoon de 4 weken daarna niet meer op de bon bestellen.

 

De Grote Clubactie

Er is een record aan loten verkocht, maar liefst 390! We hadden gepland dit bij het laatste speelweekend van de senioren groots uit te reiken maar dit is nu even niet mogelijk. We gaan kijken hoe we het gaan oppakken aangezien jullie niet alleen voor de club maar natuurlijk ook voor jezelf geld hebben verdiend. We houden jullie hiervan op de hoogte.

 

PURÉ
De puré (public relations) is dé commissie die altijd op zoek is naar sponsoren en zich bezig houdt met de website en social media. Voor de bebording langs het veld, aankleding van de teams of voor financiële ondersteuning.

 

Sponsor wereldrestaurant Jin Lai zorgt voor de aankleding van het eerste en het derde. Ook het tweede heeft nieuwe shirts gekregen, dit wordt verzorgd door de nieuwe sponsor Temati. Ook de jeugd zal binnenkort een frisse nieuwe look van sponsor ProActive.

 

 

Ook op het veld is het zichtbaar dat de pure goed bezig is. De eerste 10 sponsorborden hangen al langs het veld. Er zijn er nog heel wat in bestelling waardoor het ernaar uit ziet dat het veld straks prachtig is aangekleed. Er zijn onderhandelingen voor dug-outs en ook het scorebord heeft zijn vaste plek gekregen, er is gegraven, getild en getest en hij doet het!

 

 

 

Jaarlijkse algemene ledenvergadering (JALV)

In overleg met de commissies is besloten de Jaarlijkse Algemene Ledevergadering dit jaar plaats te laten vinden op maandag 8 juni 2020 om 20:00 uur in de kantine van OKW. Bij de commissies is verzocht hier rekening mee te houden bij het aanleveren van de jaarverslagen en financiële stukken.

 

Het bestuur roept eenieder op hierbij aanwezig te zijn. Vooral bij het bespreken van het invullen van vrijwilligers- en kaderfuncties alsmede het te volgen beleid is het belangrijk dat jullie er allemaal zijn. Zetten jullie deze datum alvast in de agenda!

 

Mochten er naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen naar boven komen, wij horen het graag!

 

Met sportieve groet,

Het bestuur van HKC Oosterkwartier

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.