Nieuwsbrief 24 april 2021

Van het bestuur

 

Beste OKW-leden,

 

Het is inmiddels alweer ruim een jaar geleden dat we op een donderdagavond acuut de zaaltraining moesten afbreken. Het coronavirus had ook Nederland in zijn greep gekregen en vanuit de overheid en de bond werd besloten het korfbal per direct te staken. Onzekere tijden braken aan waarin we de ene keer wel en de andere keer weer niet mochten korfballen. Hoop gloorde in de zomer toen alles weer even normaal leek te gaan zijn, maar eenmaal in de zaal ging Nederland steeds meer op slot. Binnen de mogelijkheden die er waren zijn we binnen HKC Oosterkwartier blijven korfballen. Hoewel het nog uiterst onzeker is dat de competitie dit jaar nog zal starten, zijn we blijven trainen, werden er activiteiten georganiseerd en zijn we met elkaar zowel voor als achter de schermen druk bezig geweest om door deze crisis heen te komen. Inmiddels gloort er hoop. Het einde is in zicht en verwachten wij dat volgend seizoen weer als vanouds zal zijn. Nog even volhouden dus, want alleen samen komen we er doorheen.

 

Het is al eerder gezegd, maar we kunnen niet vaak genoeg benadrukken hoe trots wij zijn op iedereen die HKC Oosterkwartier een warm hart toedraagt en zich (extra) heeft ingezet voor de club. Onze dank is groot. Binnenkort zullen we dit seizoen afsluiten en terugblikken op dit coronajaar, maar meer nog dan dat zullen we vooruit gaan kijken. Vooruit met HKC Oosterkwartier. Vooruit met alle sportieve ambities. HKC Oosterkwartier is en zal namelijk altijd de gezelligste club van Haarlem blijven. Daarover bestaat geen twijfel.

 

Straks, tijdens de algemene jaarvergadering zullen wij officieel terugkijken op vorige seizoen en vooruitkijken op de volgende seizoenen. Voor nu wil het bestuur jullie alvast het volgende meegeven.

 

Zaterdagvereniging

Zoals al eerder aangekondigd via de Nieuwjaarsvideo, wil het bestuur jullie ook graag via deze weg informeren over het onderwerp: Oosterkwartier naar de zaterdag.

 

Op de afgelopen algemene jaarvergadering is het idee opgeworpen om van Oosterkwartier een zaterdagvereniging te maken. We hebben dit vervolgens besproken met de commissies en een enquête gehouden onder de leden. Gehoord de leden, de commissies en na alle voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen te hebben, heeft het bestuur besloten om vanaf volgend seizoen een zaterdagvereniging te worden. Dit houdt in dat de senioren vanaf volgend seizoen, net als de jeugdteams, ook op de zaterdag hun wedstrijden zullen gaan spelen.

 

Het bestuur verwacht dat Oosterkwartier hiermee een stap zal zetten die haar ambities van sportieve groei, saamhorigheid en gezelligheid een boost geven.

 

Wij verwachten met dit besluit onder andere de volgende positieve effecten te bereiken:

 • Er is één vaste dag per weekend waarop er wordt gekorfbald
 • Duidelijkheid voor alle teams op welke dag zij moeten spelen
 • Aansluitende gezelligheid en betrokkenheid van leden, ouders, verzorgers en belangstellenden op de club bij thuiswedstrijden
 • Betere invulling van de kaderfuncties, zoals:
  • Scheidsrechters
  • Coaching en wedstrijdbegeleiding
  • Kantinediensten
 • Verhoogde kantineomzet
 • Minder reistijd

 

Door deze positieve effecten voor de vereniging en haar leden is het bestuur van mening dat het besluit om vanaf volgend seizoen met alle teams op zaterdag te gaan spelen de juiste is. Het bestuur is zich er echter ook van bewust dat het spelen op de zaterdag niet voor iedereen altijd even goed uitkomt. Mochten er daarom vragen of opmerkingen zijn dan kunnen jullie ons natuurlijk altijd benaderen.

 

Verbouwingen en onderhoud

Het klusteam van Oosterkwartier heeft niet stil gezeten dit seizoen. De mouwen zijn flink opgestroopt wat heeft geresulteerd in een prachtige opknapbeurt van de achterzijde van de kantine. De buitenpanelen zijn vervangen, de binnenkant is vernieuwd en er zijn de nodige energiebesparende maatregelen genomen om ons clubgebouw klaar voor de toekomst te maken. Op de planning staan nog zaken als het aanpassen van de gasmeter, de voorzijde van de kantine en het opknappen van de kleedkamer. Stap voor stap zal Oosterkwartier er steeds een beetje mooier en duurzamer uit gaan zien.

 

Een veilig sportklimaat

HKC Oosterkwartier wil een veilige korfbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier korfbalt of vrijwilligerswerk doet en waar iedereen zich thuis voelt. Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan moeten doen om ongewenste omgangsvormen te voorkomen. NOC*NSF en de KNKV hebben een veilig sportklimaat hoog in het vaandel staan. Voor HKC Oosterkwartier is dat niet anders. We zijn momenteel bezig om beleidsregels op te stellen en maatregelen te nemen om dit veilige sportklimaat te waarborgen. Daarbij horen onder andere, maar niet uitsluitend, het opstellen van omgangs- en gedragsregels, het aanstellen van een vertrouwenspersoon en het creëren van objectieve waarborgen om dit veilige sportklimaat te kunnen garanderen.

 

Ledenactiviteiten

In een tijd waarin de kantine gesloten is, toegang tot het terrein beperkt en groepsvorming buiten de trainingen uit den boze is, is het organiseren van ledenactiviteiten een hele uitdaging. Waar iedereen aan het begin van deze coronaperiode nog vol enthousiasme achter de laptop kroop om deel te nemen aan allerhande online activiteiten, heeft dat enthousiasme inmiddels plaats gemaakt voor een grote behoefte aan live contact. We zijn scherm moe en hebben behoefte om elkaar allemaal weer in het echt te ontmoeten en leuke activiteiten te ondernemen. Binnen de mogelijkheden die er waren zijn er leuke activiteiten georganiseerd. Heel OKW Bakt was een daverend succes. Rond de feestdagen was er een luxe borrelbox beschikbaar en de jeugd heeft prachtige tekeningen gemaakt om de oudere leden een hart onder de riem te steken. Met Pasen is er een ontzettend leuke Paastraining georganiseerd onder het toeziend oog van de Paashaas. Het is prachtig om te zien hoe de leden zich inzetten om er ook in deze tijden het beste van te maken.

Vooral in tijden waarin we elkaar niet zoveel meer kunnen zien is het ontzettend belangrijk om activiteiten te organiseren om zo de binding met de club en de leden enthousiast te houden.

 

Haarlem Oost Sportief

Enthousiasme was er ook op een ander vlak. HKC Oosterkwartier en SportSupport hebben de handen ineen geslagen om ook voor de ouderen uit de buurt sportieve en gezellige activiteiten aan te kunnen bieden. Dit heeft geresulteerd in het initiatief: Haarlem Oost Sportief (HOS). HOS is een samenwerking tussen 5 partijen waaronder begeleiders en fysiotherapeuten, gesubsidieerd vanuit de gemeente, en vrijwilligers van HKC Oosterkwartier om 55 plussers kennis te laten maken met het korfballen en andere activiteiten van onze club. Na diverse voorbereidings- en promotieactiviteiten is HOS op 10 maart 2021 van start gegaan. En wat een succes! Al op de eerste training lieten meer dan 20 enthousiaste 55 plussers hun sportieve talenten zien. Inmiddels zijn we een aantal weken verder en blijft het enthousiasme ongekend. Wekelijks komen er nieuwe sporters bij en hebben wij goede hoop dat deze sporters zich uiteindelijk als lid bij Oosterkwartier aan zullen sluiten. Wij kunnen dan ook niet anders dan ontzettend trots zijn op wat hier is neergezet.

 

G-korfbal

Inclusief sporten betekent dat íedereen – ongeacht een beperking – íedere sport kan uitoefenen. In de praktijk is dat echter vaak nog moeilijk. De ene vereniging heeft G-sport (gehandicaptensport) al volledig geïntegreerd, andere clubs zijn er helemaal niet mee bezig, terwijl zij misschien wel mogelijkheden hebben voor kinderen met een beperking. HKC Oosterkwartier vindt dat korfbal er voor iedereen moet kunnen zijn. Vandaar dat wij ook hierin met SportSupport de handen ineen hebben geslagen om ook voor deze groep het korfbal mogelijk te maken. Inmiddels staat voor 3 mei a.s. de eerste training op de planning. Hoe het G-korfbal er straks in de praktijk uit zal gaan zien zullen we na die eerste trainingen beter kunnen beoordelen. Een initiatief als dit valt of staat uiteindelijk met de inzet van vrijwilligers. Wij zijn dan ook trots om mee te kunnen delen dat een aantal van onze leden erg enthousiast waren om zich straks voor deze groep in te zullen gaan zetten. Iets om trots op te wezen!

 

Leden en vrijwilligers

Een sportclub kan niet zonder leden en vrijwilligers. Bij Oosterkwartier is dat niet anders en is het dan ook niet voor niets dat wij hier iedere keer bij stil staan. Wat de leden betreft zien we de laatste jaren een groeiend aantal leden. Zowel in de senioren, waar we dit jaar met vier teams zijn gestart, als in de jeugd, vooral bij de kangoeroes en de F-jes, zagen we een toename van het aantal spelers. Helaas zagen we ook dat het bij sommige teams soms lastig is de teams compleet te krijgen. Het is en blijft daarom ontzettend belangrijk om niet alleen in te zetten op nieuwe leden, maar ook om de huidige leden bij ons te houden. Clubbinding is en blijft daarom van essentieel belang. Vooral in tijden als deze.

Net zo belangrijk als het hebben van leden, is het hebben van voldoende vrijwilligers. Zonder de actieve inzet van vrijwilligers, die voor het grootste gedeelte bestaan uit leden, is het onmogelijk om een club actief en draaiende te houden. Het is de basis van iedere sportvereniging. Word je lid van een club als Oosterkwartier dan ben je niet alleen lid om te trainen en te spelen. Je bent onderdeel van de familie die Oosterkwartier heet en waar van iedereen wordt verwacht zijn steentje bij te dragen. Alle hulp is welkom. Bardiensten draaien, het geven van trainingen, het fluiten van wedstrijden, het begeleiden van een team, onderdeel uitmaken van een commissie of bestuursfunctie, kleine klusjes, grote klusjes… er is altijd wel iets dat je kunt doen voor je club. Wij willen iedereen dan ook vragen voor zichzelf een antwoord te geven op de volgende vraag:

“Hoe ga ik volgend jaar dat extra steentje voor mijn club bijdragen?”

Het bestuur werkt momenteel aan een nieuw beleid om voor komend seizoen de vrijwilligerstaken onder de aandacht te brengen en onder de leden te verdelen

 

Penningmeester – het bestuur zoekt versterking

Ondanks de corona is er het afgelopen jaar ontzettend veel werk verzet om Oosterkwartier te laten groeien. Bestuur en commissies hebben hun stinkende best gedaan om er van dit crisisjaar nog het beste van te maken en Oosterkwartier klaar te stomen voor de toekomst. De ambities van Oosterkwartier vallen of staan met de mensen die zich voor de vereniging inzetten. Zoals aangegeven kan iedereen wel iets doen voor de club. Dit kunnen we niet vaak genoeg benadrukken.

Meer specifiek heeft het bestuur behoefte aan versterking. In het bijzonder heeft het bestuur behoefte aan iemand die de functie van penningmeester op zich wil nemen en om het bestuur te helpen met haar financiële taken. Tot deze taken behoren onder andere:

 • Berekenen, factureren en beheren van contributies voor bestaande en nieuwe leden
 • Betalen en sturen van facturen & bijhouden administratie
 • Beheren van betaal- en spaarrekeningen
 • Inkomsten en uitgaven registeren in boekhoudprogramma
 • Voortgang financiën bijhouden en bewaken van de begroting

Voor wie graag op dit vlak zijn steentje voor de club bij zou willen dragen kan zich melden bij het bestuur. Onze dank is groot.

 

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Vanwege de huidige corona maatregelen is het nu nog niet mogelijk om de JALV in de kantine te houden. Hoewel een online vergadering tot de mogelijkheden zou kunnen behoren, heeft een “live” vergadering wel de sterke voorkeur. We houden de ontwikkelingen daarom nauwlettend in de gaten en hopen hier snel uitsluitsel over te kunnen geven.

 

Slotwoord

Terugkijkend op dit seizoen kunnen wij alleen maar trots zijn op iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor Oosterkwartier en onze oprechte dank uitspreken voor iedereen die Oosterkwartier een warm hart heeft toegedragen. Zonder jullie waren we deze moeilijke tijd nooit doorgekomen. Dank, jullie zijn kanjers!

Het afgelopen jaar geeft ons dan ook ontzettend veel vertrouwen voor het komende jaar. We zijn er nog niet, maar als we zien hoe hard iedereen werkt om er wat moois van te maken dan kunnen wij alleen maar hoopvol zijn voor de toekomst.

 

Met hartelijke groet

 

Het bestuur van HKC Oosterkwartier

 

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.